top of page

Via onze website worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Lucky Star Casino acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij:
 

  • onze doeleinden duidelijk specificeren voordat wij persoonsgegevens verwerken, via deze privacyverklaring;

  • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

  • u eerst expliciet toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;

  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

  • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.


Lucky Star Casino is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.  Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.
Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. 

bottom of page